1907 - 2007, Cent jaroj de Esperanto en Slovakio
http:/www.esperanto.sk/100/podujatia/AEST_1981.php


Konferenco „Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko“, 1981 en Žilina

En la jaro 1978 okazis en Žilina seminario pri „Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko“ (AEST), kiun partoprenis 56 fakuloj el Hungario kaj ČSSR.

En la j. 1981 okazis en Žilina jam la 1-a konferenco pri Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko, kiun partoprenis 170 fakuloj el Anglio, Austrio, Bulgario, GDR, GFR, Hungario, Italio, Japanio, Jugoslavio, Pollando, Rumanlo, USSR kaj ČSSR. Oni traktis en tri paralelaj sekcioj, en kiuj estis prezentitaj pli ol 50 prelegoj. La prelegoj aperis en duvoluma prelegkolekto. Dum la konferenco prelegis (Žilina-aj) klubanoj Inĝ. 0. Sočuvka, RNDr. J. Gera kaj Inĝ. V. Němec. Pri la konferenco alportis informojn krom E-gazetoj ankaŭ nacilingvaj gazetoj kaj rádio.

La konferencon preparis la [Žilina-a] klubo kune kun la Scienc-teknika sekcio de AESSR, La loka organiza komitato laboris sub la gvido de L. Hanzel.


Trarigardo de seminarioj/konferencoj AEST

La unuan serion de tiuj fakaj renkontiĝoj organizis alterne Sciencaj-Teĥnikaj Sekcioj de la landaj Esperanto-asocioj, t.e. de la slovaka kaj de la ĉeĥa. Oni nomis la aranĝojn aŭ seminario aŭ konfereco kaj, krom la unua, ĉiam estis elektita unu ĉefa faka temo.

Dum ĉiuj supre listigitaj fakaj renkontiĝoj oni ĉiam diskutis ankaŭ pri la problemoj de la faka lingvo, terminologio, nomenklaturoj. Ĉiam estis eldonita, kutime antaŭ la seminario (konferenco), prelegokolekto. Tiuj prelegokolektoj ĝis nun sendube estas interesa fonto de fakaj tekstoj, kaj el la vidpunkto terminologia kaj el la vidpunkto pure faka, eĉ se ni konsideras, ke sciencoj de tiuj tempoj plu evoluis.

Post la unua serio sekvis relative longa paŭzo [...] Nur post preskaŭ unu jardeko transprenis la ideon de tiuj utilaj fakaj entreprenoj la Kongresa kaj Kleriga Agentejo de Petro Chrdle – KAVAPECH. La unua kunveno kiel „kolokvo“, la ceteraj kiel „konferenco“, tial oni ekuzis la mallongigon KAEST, kiu nun jam estas konata en la Esperanta faka medio. La unua KAEST okazis en Prago, ĉefurbo de Ĉeĥio, en la jaro 1998 [...]

[KAVA-PECH organizas KAEST-ojn en Ĉechio kun dujara periodo ĝis nun. Pliaj informoj www.kava-pech.cz/kaest]


Informfontoj:
V. Němec: Esperanto en Žilina; Žilina, 1983
esperanto.net/tec/kaest2006.pdf (Trarigardo de seminarioj/konferencoj AEST), mallongigite