Prvé číslo Esperantisto slovaka sa objavilo na jar 1946, aby tak zároveň symbolizovalo prebudenie sa nášho dovtedy skromného hnutia. E. Váňa ho vydal v Žiline, ktorá sa ukázala byť centrom všetkej esperantskej aktivity. Luxusná obálka, úvodné slová, ako aj obsah boli vo veľkom štýle, dôrazné a nádejné. Číslo bolo okrášlené kresbami Martina Benku (kto by si vtedy pomyslel, že náš národný umelec sa už skryte zaoberá naším jazykom?). Aj dnes už svetoznámy esperantský novinár Imrich Zalupský prispel k úspechu.

Druhé číslo bolo venované mestu Trenčín, odkiaľ sa ohlásili nový spolupracovníci a horlivý propagátori: Ján Lamačka a Ed. V. Tvarožek. Ale s majstrovským prekladom a naaranžovaním nádhernej slovenskej ľudovej pesničky sa predstavil aj náš starý priekopník Ján Valašťan-Dolinský.

Prvý ročník mal iba 80 strán, pretože sa vydavateľ finančne vyčerpal a odpredal vydavateľské práva. II. ročník vychádzal v Trenčíne a pripravovali ho páni Lamačka a Tvarožek. V prospech esperanta skončila jeho dvojjazyčnosť a časopis získal staronových priekopníkov, akými boli Dr. V. Aŭsterlitz z Bardejova, A. Ľ. Kremer z Košíc, Milda Jakubcová z Brna a Št. Seemann; z nových pribudol Dr. Ľ. Izák, redaktor turistického časopisu „Krásy Slovenska“. To umožnilo usídliť sa v T. S. Martine, kde sa konal prvý slovenský esperantský kongres a ktoré sa stalo sídlom Slovenského esperantského inštitútu a organizačného odboru Slovenskej esperantskej spoločnosti. Od tej doby časopis odzrkadľuje aj rast hnutia po organizačnej stránke a dosahuje aj východnú metropolu Košice, mesto druhého esperantského kongresu. Po ceste našiel nové významné centrum a podporu nášho hnutia v podtatranskom Svite a horlivého priekopníka Dr. Ed. Sahligera. Počet strán druhého ročníka sa zdvojnásobil na 160.

Na konci roka sa finančné prostriedky trenčianskej dvojice vyčerpali, ale znova sa našiel záchranca v práve vytvorenom Esperantskom inštitúte v T. S. Martine, ktorý prevzal ďalšie vydávanie. Hoci ani nový vydavateľ nemohol zabezpečiť každomesačné vychádzanie, predsa len vyšlo celkovo 12 čísel na 192 stranách.

Trenčianska redakcia začala a martinská pokračovala v získavaní zahraničných spolupracovníkov. Preto sa obsah obohatil; ale aj domáci autori prišli s novými témami, napr. J. V. Dolinský nielen s prekladmi slovenských básni, ale vlastnými veršami, a tiež článkami o hudbe, jazyku, atď. Aj št. Seeman a Ed. V. Tvarožek prekvapili niekoľkými majstrovskými prekladmi do esperanta. Ich články (a najmä články I. Zálupského) prebudili tiež záujem zahraničných redakcií atď.

III. ročník zverejnil sériu turistických článkov, ľudových prísloví preložených do esperanta a dokonca aj správy o medzinárodných kongresoch, ktorých sa mohli zúčastniť naši delegáti. Posledné číslo venované mestu Žilina, vydané na kriedovom papieri, sa niektorým páčilo, ale iní sa sťažovali na „letákovitosť“ časopisu. Napriek tomu prebudilo záujem v celom svete a bolo dobrým dôkazom o prínose esperanta pre naše organizácie cudzineckého cestovného ruchu, ktoré boli predtým výrazne proti.

IV. ročník sa podobal na predchádzajúci, má však pestrejší obsah a chce seriózne a nezaujate informovať zahraničných esperantistov o veľkých zmenách v ľudovodemokratickej ČSR a vytvára priestor aj pre vyjadrenie československo-sovietskeho priateľstva.

Všetky ročníky slúžili na zoznámenie s celou Republikou a srdečnú spoluprácu oboch národov: českého a slovenského, tak sa časopis stal vlastníctvom celoštátneho esperantského hnutia a prílohou odbornejšieho českého „esperantského“ a politického Informačného vestníka Esperantskej služby.


Zdroj: článok Bilanco v Esperantisto slovaka 12/1949; krátené

"; // obsah stranky v esperante ****************************************************** //META description pre vyhladávače, jedno- dvojvetový vystižný popis stránky, použiť čo najviac kľúčových slov $meta_popis["eo"] = "Bilanco de unuaj kvar jarkolektoj"; //Nadpis článku / stránky $nadpis["eo"] = "Esperantisto slovaka 1946 – 1949"; //Samotný text článku / stránky $hlavny_text["eo"] = "

La unua numero de Esperantisto Slovaka aperis dum printempo 1946, simboliĝante samtempe la vekiĝon de nia, ĝis tiam nur tre modesta movado. Eldonis ĝin E. Váňa en Žilina, kiu montriĝis fariĝi centro de ĉiu esperantista agado. La luksa kovrilo, la enkondukaj vortoj same kiel la enhavo estis grandstilaj, emfazaj, promesplenaj. La numero estis plibeligita per desegnaĵoj de Martin Benka (kiu estis pensinta, ke nia nacia artisto jam kaŝe okupiĝas pri la lingvo?) Ankaŭ la nun jam mondkonata esperantista ĵurnalisto Imrich Zalupský kontribuis al la sukceso.

La dua numero estis dediĉita al la urbo Trenčín, kie anonciĝis novaj kunlaborantoj kaj fervoraj propagandistoj: Ján Lamačka kaj Ed. V. Tvarožek. Sed ankaŭ nia malnova pioniro, Ján Valašťan-Dolinský prezentiĝis kun majstra traduko kaj aranĝo de belega slovaka popolkanto.

La unua jarkolekto nombris nur 80 paĝojn, ĉar la eldonanto finance elĉerpigis kaj forvendis la eldonrajton. La II-a jarkolekto aperadis en Trenčín, prizorgata de s-anoj Lamačka kaj Tvarožek: Ĉesis la ĝistiama dulingveco favore al Esperanto, kaj la gazeto sukcesis akiri nov-malnovajn pionirojn kiel D-ro V. Aŭsterlitz el Bardejov, A. Ľ. Kremer el Košice, Milda Jakubcová el Brno kaj Št. Seemann, inter la novbakitaj D-ron Ľ. Izák, redaktoron de turista revuo „Krásy Slovenska“ (Belaĵoj de Slovakio). Tio ebligis establiĝi en T. S. Martin, la unua slovaka kongresurbo kaj sidejo de Slovaka Esperanto-Instituto kaj la organiza fako de Slovaka Esperanto-Societo. Ekde tiu tempo la gazeto respegulas la kreskon de la movado ankaŭ de flanko organiza, kaj akiras ankaŭ nian orientan metropolon Košice, la duan kongresurbon. Survoje ĝi trovis novan gravan centron kaj apogon de nia movado, en la subtatraa Svit kun fervorega pioniro D-ro Ed. Sahliger. La paĝnombro de la II-a jarkolekto duobliĝis je 160.

Ĉe jarfino la financrimedoj de la trenĉina duopo elĉerpiĝis, sed denove troviĝis savanto en la ĵus kreita Slov. Esperanto-Instituto en T. S. Martin, transprenanta la pluan eldonandon. Kvankam eĉ la nova eldonanto ne povis certigi ĉiumonatan aperadon, tamen estis eldonitaj entute jam 12 numeroj sur 192 paĝoj.

La trenĉina redakcio komencis kaj la martina daŭrigis ankaŭ la akiradon de alilandaj kunlaborantoj. Tiel la enhavo pliriĉiĝis; sed ankaŭ la hejmaj aŭtoroj alvenis kun novaj temoj, ekz. J. V. Dolinský ne nur kun tradukoj de slovakaj poemoj, sed ankaŭ kun propraj versaĵoj, krome kun artikoloj primuzikaj, prilingvaj ktp. Same Št. Seemann kaj Ed. V. Tvarožek surprizis per kelke da majstraj tradukoj en Esperanton. Iliaj artikoloj (kaj precipe de I. Zalupský) vekis la intereson ankaŭ de alilandaj redakcioj ktp.

La III-a jarkolekto aperigadis serion da priturismaj artikoloj, esperantigitaj naciaj proverboj kaj eĉ raportojn pri internaciaj kongresoj, kiujn niaj delegitoj povis partopreni. La lasta numero, dediĉita al urbo Žilina, eldonita sur kreta papero al iuj tre plaĉis, sed aliaj riproĉis la „prospektiĝon“ de la gazeto. Tamen ĝi vekis vere grandan intereson tutmonde kaj estis bona pruvo pri taŭgeco de Esperanto por niaj fremdultrafikaj organizoj, kiuj antaŭe forte kontraŭstaris.

La IV-a jarkolekto similas al la pasintjara, tamen ĝi estas pli enhavoriĉa kaj volas serioze kaj objektive informi la eksterlandan samideanaron pri la grandaj ŝanĝoj en la popoldemokrata ČSR, dediĉinte ankaŭ lokon al esprimo de la čeĥoslovaka-soveta amikeco.

Čiuj jarkolektoj servis al konatigo de la tuta Respubliko kaj sincera kunlaboro de ambaŭ nacioj: čeĥa kaj slovaka, tial la gazeto fariĝis propraĵo de tutlanda samideanaro kiel revua kompletigo de pli faka ĉeĥa „Esperantista“ kaj politika Informa Bulteno de Esperanto-Servo.


Informfonto: artikolo Bilanco en Esperantisto slovaka 12/1949; mallongite

"; zobraz(); ?>