1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Konferencia „Využitie esperanta vo vede a technike“, 1981 v Žiline

V roku 1978 sa v Žiline uskutočnil seminár „Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko“ (AEST, Využitie esperanta vo vede a technike), ktorého sa zúčastnilo 56 odborníkov z Maďarska a ČSSR.

Už v roku 1981 sa v Žiline uskutočnila prvá konferencia Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko (KAEST), ktorej sa zúčastnilo 170 odborníkov z Anglicka, Bulharska, ČSSR, Japonska, Juhoslávie, Maďarska, NDR, NSR, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a ZSSR. V troch paraelných sekciách bolo prezentovaných viac ako 50 prednášok. Prednášky boli vydané v dvojzväzkovom zborníku. Na konferencii prednášali členovia [žilinského] klubu Ing. O. Sočuvka, RNDr. J Gera a Ing. V. Němec. O konferencii informovali ekrem esperantských časopisov aj národné noviny a rozhlas.

Konferenciu pripravil [žilinský] klub s Vedecko technickou sekciou AESSR. Miestny organizačný výbor pracoval pod vedením L. Hanzela.


Prehľad seminárov/konferencií AEST

Prvú sériu týchto odborných stretnutí organizovali striedavo vedecko-technické sekcie národných esperantských asociácií, t.j. slovenskej a českej. Podujatie malo názov seminár alebo konferencia a, okrem prvého, vždy bolo určená hlavná téma.

Počas všetkých vyššie spomenutých odborných stretnutí sa vždy diskutovalo o problémoch odborného jazyka, terminológii, názvosloví. Vždy bol vydaný zborník prednášok, obyčajne pred seminárom (konferenciou). Tieto zborníky sú nesporne zaujímavým zdrojom odborných textov z pohľadu terminologického aj čisto odborného, a to aj ak vezmeme do úvahy, že veda sa od tých čias ďalej vyvíjala.

Po prvej sérii nasledovala pomerne dlhá prestávka [...] Až po takmer jednom desaťročí prevzala myšlienku týchto užitočných odborných podujatí Kongresová a vzdelávacia agentúra Petra Chrdleho – KAVAPECH. Prvé stretnutie ako „kolokvium“, ostatné ako „konferencia“, preto sa ujala skratka KAEST, ktorá je už dnes známa v esperantskom odbornom prostredí. Prvé KAEST sa uskutočnilo v Prahe, hlavnom meste Česka, v roku 1998 [...]

[KAVA-PECH organizuje v Čechách konferencie KAEST s dvojročnou periodicitou dodnes. Viac informácií www.kava-pech.cz/kaest]


Zdroje:
V. Němec: Esperanto en Žilina; Žilina, 1983
esperanto.net/tec/kaest2006.pdf (Prehľad seminárov/konferencií AEST), krátené