L. L. Zamehof pracoval na svojom projekte medzinárodného jazyka mnoho rokov. Zverejnil ho v roku 1887 vydaním učebnice v ruštine s názvom „Medzinárodný jazyk“. Položil tak základy, na ktorých vyrástlo esperanto, tak ako ho poznáme dnes – živý jazyk s vlastnou literatúrou, hudbou, vedou... a 120 ročnou históriou.

\"Škarvanova

O dvadsať rokov neskôr, v roku 1907, vydal tolstojovec Albert Škarvan, spolu s rusom N. P. Evstifejevom, slovenský preklad Zamehofovej učebnice. Od tejto chvíľe môžeme datovať 100 rokov esperanta na Slovensku.

V roku 2007 sa však stretávajú aj ďalšie jubileá. Pred 60 rokmi, v roku 1947 sa v Martine konal prvý Celoslovenský esperantský kongres.

Pred desiatimi rokmi, v roku 1997, vznikla Slovenská esperantská federácia (SKEF). SKEF prevzala žezlo po Slovenskej esperantskej asociácii (SEA), ktorá sa po udalostiach v Novembri 1989 rozpadla.

"; // obsah stranky v esperante ****************************************************** //META description pre vyhladávače, jedno- dvojvetový vystižný popis stránky, použiť čo najviac kľúčových slov $meta_popis["eo"] = "Historiaj materialoj pri Esperanto en la areo de Slovakio en jaroj 1907 - 2007"; //Nadpis článku / stránky $nadpis["eo"] = "Enkonduko"; //Samotný text článku / stránky $hlavny_text["eo"] = "

L. L. Zamehof laboris je sia projekto de internacia lingvo multaj jaroj. Publikis ĝin en la jaro 1887 eldonante lernolibron en la rusa kun nomo „Internacia lingvo“. Tiel kreis bazon, sur kiu evoluiĝis Esperanto, kiel ni konas ĝin nun – viva lingvo kun propra literaturo, muziko, scienco... kaj 120-jara historio.

\"lernolibro

20 jaroj poste, ne la jaro 1907, eldonis Tolstoj-ano Albert Škarvan, kun ruso N. P. Evstifejev, slovakan tradukon de Zamenhofa lernolibro. Ekde tiu ĉi momento ni povas kalkuli cent jaroj de Esperanto en Slovakio.

En la jaro 2007 kuniĝas pliaj datrevenoj. Antaŭ 60 jaroj, en la jaro 1947 okazis en Martin la Unua tutslovaka Esperanto-Kongreso .

Antaux 10 jaroj, en la jaro 1997, estis fondita Slovakia Esperanta Federacio (SKEF). SKEF transprenis torĉon de Slovaka Esperanta Asocio (SEA), kiu post ventoj en Novembro 1989 disfalis.

"; zobraz(); ?>