Založenie AESSR

[Šiesta, posledná časť]

Ministerstvo vnútorných vecí SSR v Bratislave svojim dekrétom z 12. marca 1969 č. VVS 15/1969 schválilo stanovy Združenia Esperantistov v Slovenskej Socialistickej Republike. Podľa stanov, pole pôsobnosti združenia bolo územie SSR.

Po dvoch mesiacoch, v dňoch 9. – 11. mája 1969, sa uskutočnil prvý kongres Zväzu v hoteli Esperanto v Pribyline [pozri tiež pozvánku] vo Vysokých Tatrách, pri Liptovskom Hrádku, kde bol pochovaný Dr. Albert Škarvan. Preto, lebo v roku 1969 to bolo 100 rokov od jeho narodenia, kongresová atmosféra sa niesla v znamení holdu Dr. Škarvanovi.

Ďalšie kongresy sa uskutočnili:
2. v Bratislave, v roku 1970
3. v Košiciach, v roku 1971
4. v Tatranskej Lomnici, v roku 1972
5. v Martine, v roku 1974
6. v Tatranskej Lomnici, v roku 1975
a slávnostná časť siedmeho kongresu v Bratislave, v máji 1977. Bol venovaný dôležitým jubileám: 60. výročiu Veľkej Októbrovej Socialistickej Revolúcie, k 90. výročiu vydania prvej učebnice Esperanta: Esperanto Meždunarodnyj jazyk a k 70. výročiu vydania prvej slovenskej učebnice Esperanta: Základy medzinárodnej reči Esperanto od Dr. Zamenhofa. Tiež bolo pripomenuté 60. výročie smrti Dr. Zamenhofa.
Pracovná časť 7. kongresu bola v Tatranskej Lomnici od 26. do 27 novembra 1977.

Združenie malo pri svojom založení len 72 členov. Počet členov neustále stúpal a teraz [1977] ich má zväz už 890.

Prihlásenie do UEA

Počas Univerzálneho kongresu esperanta v Aténach v roku 1976 bol Zväz Esperantistov v Slovenskej Socialistickej Republike prijatý za člena UEA. Ministerstvo kultúry SSR zaplatilo UEA 550 holandských guldenov ako členské, ktoré mal platiť naše Združenie za rok 1976. Rovnakú sumu zaplatilo aj v nasledujúcom roku.

Zväz Esperantistov v Slovenskej Socialistickej Republike je plnoprávnym členom UEA a má v najvyššom orgáne UEA, vo výbore jedného člena „A“ s hlasovacím právom.

Prijatie do pôsobnosti Ministerstva kultúry SSR.

Ministerstvo kultúry SSR vysoko hodnotilo spoločenský význam Združenia Esperantistov v Slovenskej Socialistickej Republike. Preto že činnosť Združenia patrí do oblasti kultúry, ministerstvo rozhodnutím zo dňa 23. septembra 1976, č. 14/76, prijalo Združenie do svojej pôsobnosti.

Týmto rozhodnutím najvyššia kultúrna inštitúcia v našej krajine, uznala veľkú kultúrnu hodnotu Esperanta a aj činnosť esperantistov. Uznanie malo aj veľký materiálny význam, lebo ministerstvo aj finančne podporovalo Združenie. Na rok 1977 bolo pre Združenie určených 80 000 Kčs.


Zdroj: P. Rosa: Situacio de Esperanto en Slovaka Socialisma Respubliko; Bratislava, 1977